BTCUSDT-banner

BTCUSDT یک رویکرد استراتژیک به مدیریت ریسک و قرار گرفتن در معرض از صندوق مشتری ما گرفته شده است. بودجه همه مشتری ما با طرح بیمه اسیر گروه AFF را تایید شده توسط لابوآن خدمات مالی (FSA) محافظت می شود. این طرح بیمه را تصویب کرده است یک سری از اقدامات مدیریت ریسک که جامع بهبود سرمایه گذاری و صندوق های ایمنی مشتری ما.

تحت حمایت این طرح، BTCUSDT تعهد خود نسبت به ایجاد یک محیط سرمایه گذاری امن و قابل اعتماد برای مشتریان، مشتریان خود ارائه با سهولت از ذهن، و همچنین ترویج بلند مدت، روابط ارزشمند است که بر روی اعتماد متقابل غنی شده است.