BTCUSDT-banner

BTCUSDT đã đưa ra một cách tiếp cận chiến lược để quản lý rủi ro và tiếp xúc của quỹ khách hàng của chúng tôi. quỹ Tất cả các khách hàng của chúng tôi được bảo vệ bởi chương trình bảo hiểm bị giam cầm của Tập đoàn AFF bởi Labuan Dịch vụ tài chính Authority (FSA) đã được phê duyệt. chương trình bảo hiểm này đã thông qua một loạt các biện pháp quản lý rủi ro mà toàn diện, nâng đầu tư và quỹ an toàn của khách hàng.

Dưới sự bảo vệ của chương trình này, BTCUSDT đã củng cố cam kết của mình đối với việc tạo ra một môi trường đầu tư an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng, cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một cách dễ dàng của tâm, cũng như bồi dưỡng dài hạn, mối quan hệ có giá trị mà dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.